Gyökerek és szárnyak

Karaktererősségek, mint életünk és személyes jóllétünk meghatározói

2021.05.04 04.49 Írta: Doltea Enikő
karaktererősségek
pozitív gondolkodás
pozitív nevelés

A pozitív pszichológia központi tárgyköreként a pozitív érzelmek, az egyéni vonások és a karaktererősségek állnak, amelyek alappillérei az egyéni és interperszonális jóllétnek. Tudatos fejlesztésük különböző életszakaszokban és területeken, jótékony hatással van az egészségmegőrzés és annak minőségére nézve, ezért prevenciós jellegű különböző patológiák kialakulására vonatkozólag.

A jelenlegi szakirodalom 24 féle karaktererősséget különít el, amelyek 6 kategóriába csoportosulnak és mindegyikük az életünknek különböző területeit támogatja. A VIA erősségek és erények rendszere, amely Peterson és Seligman (2004) nevéhez fűződik, olyan magasabbrendű képződmények csoportját alkotják, amelyek egyfajta tükörként szolgálnak ahhoz, hogy megismerjük az emberi szükségleteket, érzelmeket, motivációs irányultságot, erkölcsi és emocionális szempontból magasabbrendűbbnek nevezhető érzelmeket vagy éppen meggyőződéseket, amellyel a világhoz illetve maga az élethez viszonyulunk.

Bár az erősségek vizsgálata és maga a karakter, mint személyiségkomponens fejlesztése kevésbé ismert és gyakorlatban is kevesebbet tanulmányozott téma, a vonásjellegű egyéni jellemzők fejlesztése, több életterületen is jóllétünk meghatározói.

boldogság

A karaktererősségek tudatos felismerése, azonosítása és fejlesztése több életterületen is hatékonysággal bír, ami szubjektív jóllétünk, boldogságszintünk fokát illeti.

Ezek a területek

  • Egyéni jóllét.
  • Társas, interperszonális kapcsolatok ( barátság, párkapcsolat ).
  • Oktatási folyamat, tanulás hatékonysága.
  • Egészségvédelem, stresszel való hatékony megkűzdés.
  • Hatékony munkavégzés és munkahelyi helyzetek optimális kezelése.
  • Önismeret.

A szubjektív jóllétünkhöz vezető út és a különböző karaktererősségek fejlesztése megkövetel egyfajta fogalmi szintű tudatosságot, erkölcsös jellegű gondolkodásmódot, de a személyiség irányultsága is meghatározó. A pszichés jóllét iránti igény, az élettel való megelégedettség érzése, a reményteljes, optimista gondolkodásmód, a boldogság fogalmának szubjektivizálása, a flow – élményszerű elfoglaltságok átélése, a bátor és kitartó teljesítménycentrikus – célorientált cselekvés, az empatikus és altruista, proszociális attitüd, megkövetel egyfajta spirituális bölcsességen alapuló irányultságot, amely hatékonyabbá teszi az alkalmazkodást az élet különböző helyzeteihez, létrehozván egy másfajta viszonyulásmódot és mentalítást.

A karaktererősségek szerepe

Az oktatási folyamatok, hatékonyabb tanulásra vonatkozólag

Bár még mindig kevés teret kap az oktatásban az erősségek fejlesztésére irányuló intervenciós technikák bevezetése, amelyeknek tanulmányi és teljesítményjavító hatásuk egyre köztudottabb, Park és Peterson (2009) valamint Lounsbury (2009) kutatásai alátámasztják azt, hogy a KITARTÁS, ÖNSZABÁLYOZÁS, HÁLA, REMÉNY, valamint a KÖRÜLTEKINTÉS, ITÉLŐKÉPESSÉG és TANULÁS SZERETETE, mint erősségek, teljesítménynövelő hatással bírnak a tanulási folyamatok során . A különböző éber jelenlétre fókuszáló Mindfulness gyakorlatok, fejlesztő hatással bírnak a figyelem és önszabályozás képességére, míg a HÁLA érzésének, gondolatának tanítása, az élettel való megelégedettség és a pozitív társas kapcsolatok készségét segíti kibontakozni. A pozitív teljesítmény Rogers – módra oktatási programok (Positive Education) ugyanezeket a célkitűzéseket emelik ki az oktatásuk módszertanában. Teret kap a pozitív érzelmek, egészség, kapcsolatok és teljesítmény melletti elköteleződés oktatása, amely központi eleme az egyéni jóllét fejlesztése a diákokban.

gyerekek

Az egyéni jóllét – fizikai, mentális, pszichés – megőrzésében

A karaktererősségeken alapuló tudatos gondolkodásmód, saját és mások erősségeinek azonosítása, erősségeink alkalmazása a mindennapokban és hiányosságaink fejlesztése, azaz annak képessége, hogy meglátni önmagunkban és másokban a jót, egészségmegőrző hatással van ránk nézve, hiszen, ha mentális síkon átkeretezzük az általunk átélteket és erősségeinkre fókuszálva képessé válunk pozitív válasszal reagálni a stresszre, azzal megelőzhetjük számos testi, lelki betegség kialakulásának az esélyét.Munkánk során ezáltal megelőzhetjük a kimerültséget, hiszen egyfajta lelki táplálékként óvhatnak bennünket a kiégéstől. A HÁLA és a társas támasz jelenléte, segíthet a depresszív életérzés feloldásában és az élettel való megelégedettség érzésének kialakulásában, de a BÁTORSÁG, KEDVESSÉG, HUMOR is segíti a különböző betegségekből való kigyógyulást (Vala és mtsai., 2016).

Társas, interperszonális kapcsolatok (barátság, párkapcsolat ) harmónikus működésében

Mások erősségeinek, pozitív tulajdonságainak feismerése, a másokkal szemben tanusított ŐSZINTESÉG, KEDVESSÉG, SZERETET, társas és érzelmi intelligenciánk komponenseinek megfelelő szintű fejlettsége, kapcsolataink gyógyítói és fenntartói. Társas interakcióink során mutatott HÁLA, ŐSZINTESÉG, HUMOR, KEDVESSÉG, MEGBOCSÁTÁS és főleg SZERETET mindennapi kapcsolataink őrzői. A munkakapcsolataink során megfelelő szintű KREATIVITÁS, KIVÁNCSISÁG, TANULÁS SZERETETE, LENDÜLETESSÉG, CSAPATMUNKÁRA való alkalmasságunk, mások sikereinek értékelése, a LELKESEDÉS, de legfőképpen az IGAZSÁGOS korrekt magatartás, precízebb munkavégzéshez, kibontakozó munkakapcsolatokhoz és harmónikus munkahelyi légkörhöz vezethet.

Bármilyen életterületünk szintjén szeretnénk minél hatékonyabbak lenni illetve jólétünk szintjét emelni, kulcsfontosságú az ÖNISMERET, hiszen csak az önmagunkkal folytatott munka, önmagunk mélyebb szintű megismerése az, ami meghatározza, hogy milyen mértékben leszünk képesek azonosítani és felhasználni a bennünk illetve másokban levő erősségeket. Ehhez azonban, alázatra és önreflexív képességre van szükségünk, de, ha az erősségek különböző kategóriáit vesszük alapul, akkor a BÖLCSESSÉG, BÁTORSÁG, TRANSZCENDENCIA, MÉRTÉKLETESSÉG, de legfőképpen az önszeretetből gyökerező EMBERSÉGESSÉGRE tudunk alapozni.

Ahogyan már a delphoi szentély homlokzatán is állt : „ Ismerd meg magadat. Semmit sem túlságosan. Légy ura lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot. Igazul tanúskodj. Keresd a hírt. Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan.Szeresd barátaidat ...”.

Felhasznált irodalom :

Fodor, S.,& Molnár, A. (2020).Karaktererősségek ai iskolában. Iskolakultúra, 30 (4 – 5), 20 – 39.

Szülőként, vagy pedagógusként
szeretnél tenni a  gyerekek mentális
egészségének
megőrzéséért?

Mask Group 4@2x

Iratkozz fel hírlevelünkre, és kérd ingyenes kiadványunkat / minikurzusunkat!

Group 534@2x